Step 1: Visit the website and select the product to purchase

Step 2: Click and product you want to buy, display display pop up with the following options

If you want to continue from purchase: Click on the next relocation to select more product to your cart

Click to view cart

If you want to set up the commodity and pay for the product, please hãy gõ thê: Đặt hàng và kế toán

Step 3: Select account information

Nếu bạn có tài khoản tài khoản hãy nhập tên thông tin tên là email và mật khẩu vào tài khoản đã tồn tại của bạn

Nếu bạn không có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản của bạn please hãy điền thông tin thông tin để tiếp tục tài khoản tài khoản. With your account you will easily follow the list of your own

If you want to buy commodity that do not need account please click on item to non account

Step 4: Fill your information to retrieve the invoice, select the payment form and transport for your menu

Step 5: Review the set information, the comment and invoice

After get the invoice you send them me will contact the call to verify your order and your address.

Sincerely thank you.